Skip to content Skip to footer

Czego jeszcze nie wiecie o żywicach syntetycznych?

Pod ogólnym terminem dotyczącym polimerów kryje się wiele gatunków preparatów i wiele możliwości zastosowania. To jakie właściwości fizykochemiczne ma żywica syntetyczna, determinuje jej użycie. Żywica przezroczysta może należeć do jednej z grup i podejmując decyzję o uzupełnieniu planowanej technologii, warto być świadomym niektórych parametrów charakterystycznych dla żywic.

Czas pracy i utwardzania

W pierwszym okresie egzystencji żywicy oznaczonym jako czas pracy żywica przezroczysta poddawana jest procesowi żelowania, czyli przechodzenia ze stanu płynnego w stały. Do pełnego zestalenia potrzeby jest czas określony w karcie charakterystyki produktu i podawany przez producenta na podstawie wcześniejszych badań. W tym czasie żywica jest wrażliwa na spadki temperatury. Każdy produkt posiada barierę temperatury brzegowej, w której proces wiązania zanika. Dlatego tak ważne jest nadzorowanie cyklu wiązania w odniesieniu do temperatury otoczenia.

Drugi termin obejmuje czas dojrzewania produktu. I dzieli się na dwie tury. Pierwsza to wstępny okres, w którym materiał najpierw silnie żeluje, a następnie twardnieje, co sprawia, że możliwa jest obróbka mechaniczna. W drugim okresie żywica przezroczysta nabiera pełnej twardości. Druga część cyklu jest procesem długotrwałym.

Efekt tiksotropowy, czyli powierzchnie bez zacieków

Związany jest z parametrem lepkości żywicy. Optymalna tiksotropia w zastosowaniach umożliwia powlekanie pionowych powierzchni warstwą żywicy bez powstania trudnych do usunięcia zacieków.

Odporność na czynniki fizyczne

Nazywa się temperaturą ugięcia. Temperatura jest elementem krytycznym, który jest w stanie zagrozić sztywności konstrukcji zawierającej przezroczyste żywice. Dla różnych gatunków żywic próg temperatury powodujący trwałe deformacje jest różny. Po przekroczeniu bariery odkształcenia są nieodwracalne.

Wypełniacze strukturalne

Wszystkie rodzaje żywic, a więc i żywice przezroczyste mogą być użyte razem z wypełniaczami. Spełniają one dwie funkcje. Zastosowanie tak zwanych mikro balonów powietrznych zwiększa tiksotropię. Żywice z wypełniaczami lepiej spełniają zadanie preparatów naprawczych. W dużej masie surowca może zachodzić gwałtowna reakcja egzotermiczna. Zastosowanie wypełniacza hamuje wzrost temperatury, która może doprowadzić nawet do samozapłonu.

Skurcz procesowy

Brak tego czynnika sprawia, że polimery są niezwykle skutecznym materiałem naprawczym. Szczególnie polecanym do napraw konstrukcji w miejscach narażonych na obciążenia funkcjonalne. Wytrzymałość mechaniczna jest kluczowym parametrem oceny.