Skip to content Skip to footer

Dlaczego należy oczyszczać ścieki przed ich odprowadzeniem?

Różne rodzaje zanieczyszczeń można znaleźć w ściekach wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. Budynki mieszkalne generują odpady o masowej objętości. Najczęściej spotykanymi zanieczyszczeniami obecnymi w ściekach są m.in. zawiesiny, takie jak metale, oleje, smary, barwniki, detergenty, chrom i fosforany, a także pozostałości innych środków chemicznych. Do tego doliczyć należy również zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Oczyszczanie ścieków wytwarzanych na różnych etapach procesu eksploatacji gospodarstwa domowego odbywa się za pomocą przydomowej oczyszczalni ścieków. Odpowiednie urządzenia filtrują i obrabiają wodę spływającą do kanalizacji, jeszcze przed wypuszczeniem jej z powrotem do środowiska. Przydomowa przepompownia ścieków zapewnia ekologiczną technikę oczyszczania ścieków z gospodarstwa domowego, dzięki czemu można poddać je recyklingowi i ponownie wykorzystać w innym celu.

Ścieki wytwarzane w gospodarstwie domowym mogą być niezwykle szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz innych organizmów żywych, a tym samym stwarzają duży problem dla całego środowiska. Przydomowa przepompownia ścieków wydaje się być rozsądnym i skutecznym rozwiązaniem. Odgrywa ona kluczową rolę w usuwaniu i odprowadzaniu zanieczyszczonej do standardowego lub dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń, przed uwolnieniem jej z powrotem do naturalnych źródeł.

Obróbka wstępna, wtórna i finalna

Obróbka wstępna obejmuje fizyczny proces oczyszczania ścieków, w celu usunięcia pływających ciał stałych w ściekach surowych, zanim spowodują one uszkodzenie pomp oraz innych urządzeń w instalacji.
Wstępnie oczyszczone ścieki trafiają do pierwotnego zbiornika, który obejmuje proces chemiczny oczyszczania, czyli koagulację, flokulację i neutralizację. Na tym etapie ciężkie ciała stałe osiadają na dnie, podczas gdy olej, smar i inne lżejsze związki unoszące się na powierzchni są odpychane. Pozostałe ścieki płynne są poddawane dalszemu oczyszczaniu.

Wtórna obróbka obejmuje proces biologiczny, który może być tlenowy lub beztlenowy, w zależności od jakości odcieku. Większość przydomowych przepompowni ścieków wykorzystuje proces napowietrzania osadu, czyli proces tlenowy. W ten sposób usuwa się rozpuszczoną i zawieszoną materię biologiczną. Ostateczna dezynfekcja oczyszczonych ścieków odbywa się za pomocą chloru, ozonu i światła UV. Usuwa również resztkowe zawieszone substancje stałe, które nie zostały usunięte na poprzednich poziomach obróbki. Jakość oczyszczonego ścieków jest wówczas akceptowalna i wystarczająca do ich odprowadzenia.